OHKBLANSKO32018

Přejít na obsah
--------------------Aktuality-------------------
Vyjádření Hospodářské komory
k aktivitám Živnostenského portálu

Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek a živnostenských úřadů informaci o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům zápis do živnostenského portálu a pravidelnou aktualizaci dat.
S tímto zápisem provozovatel spojuje zaplacení poplatku ve výši 2 690 Kč.
Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je přitom zákonem stanovená částka 1 000 Kč. Hospodářská komora sděluje, že s portálem „Živnostenská komora“ nemá nic společného, od podobných aktivit se distancuje a upozorňuje na nekalé jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory.
Hospodářská komora jako pokračovatelka někdejších živnostenských a obchodních komor považuje portál „Živnostenská komora“, resp. zápis na tento portál za další z příkladů tzv. katalogových firem, před nimiž dlouhodobě varuje. Živnostenská komora pouze vytváří iluzi dobrého jména, a Hospodářská komora proto doporučuje veškeré výzvy k zaplacení nebo vstupu do této organizace ignorovat.

VYJÁDŘENÍ MPO
V návaznosti na vyjádření Hospodářské komory k aktivitám Živnostenského portálu ze dne 1.10.2019 Vám nyní zasíláme k případnému využití také vyjádření MPO:
„V České republice byly zaznamenány různé aktivity tzv. katalogových společností, které nabízely úplatný zápis podnikatele do určitého registru či evidence. Uvedené nabídky mohou vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený zápis do evidence podnikatelů podléhající poplatku, který následuje pro provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. MPO souhlasí s názorem HK ČR, že v konkrétním případě může jít o jednání, které může uvést podnikatele v omyl.
MPO vydalo k problematice katalogových společností metodickou informaci určenou všem krajským živnostenským úřadům a Magistrátu hl.m. Prahy, jejímž obsahem jsou informace a doporučené postupy při řešení aktivit výše uvedených subjektů. Krajským živnostenským úřadům bylo uloženo seznámit s materiály podřízené obecní živnostenské úřady. Pracovníci všech živnostenských úřadů jsou tedy poučeni a poskytují na žádost či dotaz servisní informace o tom, že oficiálním registrem podnikatelů-živnostníků je živnostenský rejstřík, který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do tohoto rejstříku je zapsán každý podnikatelský subjekt podnikající v režimu živnostenského zákona a to zcela automaticky, zdarma a bezprostředně po vydání živnostenského oprávnění. Informace jsou veřejně přístupné na webové stránce www.rzp.cz. Správní poplatek je vybírán za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, a to výhradně obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikaní.“
MPO ubezpečuje, že živnostenské úřady budou podnikatele i nadále upozorňovat na skutečnost, že není jejich povinností registrovat se v evidencích katalogových společností.

Vyhlášení výzvy do programu Inovace
Byl zahájen příjem žádostí do programu Inovace. Finanční prostředky lze získat na nákup výrobních technologií, na kterých bude vyráběn nový nebo inovovaný produkt, který prošel výzkumem či vývojem. Vhodná je i spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou institucí. Velké podniky nebudou v rámci VII. výzvy podporovány (kromě projektů v oblasti životního prostředí). Příjem žádostí probíhá od 15. 10. 2019 do 15. 1. 2020. O předchozí výzvu byl velký zájem, který dokládá 252 podaných žádostí v
celkovém objemu přes 3 miliardy Kč.


Aktuálně vyhlášená výzva do programu Aplikace umožňuje podnikům čerpat finanční prostředky na osobní náklady firemních vývojových pracovníků, kteří pro firmu realizují vývoj nových produktů, materiálů a technologií. Program je zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Žadatelem mohou být malé, střední a velké podniky. Příjem žádostí probíhá od 16. 10. 2019 do 15. 1. 2020.


V září byla vyhlášena nová výzva do programu Potenciál. Cílem programu je poskytnutí dotace na stroje, přístroje, zařízení a stavby (včetně novostavby) určených pro firemní výzkum a vývoj (nové produkty, materiály, technologie, …). Žadatelem mohou být malé a střední podniky. Velké podniky mohou žádat pouze v případě projektů zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a dále v případě přímé spolupráce s malým nebo středním podnikem. Míra podpory je ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace. Příjem žádostí probíhá od 1. 10. 2019 do 16. 12. 2019.

Cílem programu Proof of concept je podpora transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Podporovanými aktivitami v programu jsou ty, které souvisí s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje. Výzva bude vyhlášena 22. 11. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2019.

V prosinci letošního roku bude vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Firmy mohou získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Výzva bude vyhlášena 13. 12. 2019 a příjem žádostí bude zahájen 13. 1. 2020. Jedná se o nejoblíbenější výzvu mezi podnikatelskými subjekty. V minulé výzvě bylo přijato 353 projektů v celkové výši cca 761 milionů.

Asistenční centrum, a.s. pomohlo získat Hospodářské komoře ČR projekt, kterým se financuje vzdělávání firem. Firmy nemusí žádat samy o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců, ale pouze sdělí svůj požadavek na školení komoře a ta proplatí náklady na vzdělávání lektorům a vzdělávací firmě
Jak zařídit, aby vám zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci?

Taky vás trápí nedostatek dobrých zaměstnanců? A do toho se vám je konkurence ještě
snaží přetáhnout? Nejste v tom sami! Jak ale zařídit, aby vám zaměstnanci neodcházeli?
Hospodářská komora České republiky připravila na 28. listopadu 2019
už 2. ročník konference pro všechny dobré personalisty a podnikatele s názvem

HR CHYTŘE, letos s podtitulem Aby vám zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci.


                                                                                                                 

JIC PLATINN : koučingový program
Dejte svému podnikání nový impuls
Koučovací program pro zavedené firmy z Jihomoravského kraje

Inovujte s pomocí špičkových expertů
V JIC PLATINN najdete, co je potřeba zlepšit, naplánujete a realizujete změny vedoucí k růstu firmy.
Prvních 40 hodin konzultací s vámi vybraným expertem je zdarma.
Pokud přemýšlíte ve firmě o nějakých zásadních změnách, zkuste využít tuhle nabídku.
Bližší informace najdete  ZDE

Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:
                                                                  ·         daňová a finanční správa
                                                                  ·         živnostenské úřady
                                                                  ·         Česká obchodní inspekce
                                                                  ·         Česká správa sociálního zabezpečení
                                                                  ·         Státní úřad inspekce práce

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Příručku najdete na tomto odkaze:https://www.komora.cz/o-nas/publikace/


Obchod a služby HK ČR


Příručky pro podnikání

Odkazy na příručky pro podnikání : https://www.komora.cz/prirucka-podnikani-2016/

MPO aktuálně
Návrat na obsah